HyperSpector:基于UEFI的VMM动态可信监控基的设计与实现
王锴,李志华,黄凡,严飞
HyperSpector:VMM dynamic trusted monitor based on UEFI
Kai WANG,Zhi-hua LI,Fan, HUANG,Fei1 YAN
网络与信息安全学报 . 2016, (12): 47 -55 .  DOI: 10.11959/j.issn.2096-109x.2016.00133