Network architecture with intrinsic security
Weiyu JIANG, Bingyang LIU, Chuang WANG
Telecommunications Science . 2019, (9): 20 -28 .  DOI: 10.11959/j.issn.1000-0801.2019215