SDN-Based Satellite Networks:Progress, Opportunities and Challenges
Dan YANG, Jiang LIU, Ran ZHANG, Fangqi LIU, Man OUYANG, Tao HUANG, Yunjie LIU
Space-Integrated-Ground Information Networks . 2020, (2): 34 -41 .  DOI: 10.11959/j.issn.2096-8930.20200205