LowMC实例的差分枚举攻击效果分析
葛欣欣, 李智虎, 王美琴, 胡凯
Effect of the difference enumeration attack on LowMC instances
Xinxin GE, Zhihu LI, Meiqin WANG, Kai HU
网络与信息安全学报 . 2021, (3): 149 -155 .  DOI: 10.11959/j.issn.2096-109x.2021046