Knowledge map

    Malware classification method based on static multiple-feature fusion
    Bo-wen SUN,Yan-yi HUANG,Qiao-kun WEN,Bin TIAN,Peng WU,Qi LI
    Chinese Journal of Network and Information Security . 2017, (11): 68 -76 .  DOI: 10.11959/j.issn.2096-109x.2017.00217