Space-air-ground integrated networks:review and prospect
Xuemin(Sherman) SHEN,Nan CHENG,Haibo ZHOU,Feng LYU,Wei QUAN,Weisen SHI,Huaqing WU,Conghao ZHOU
Chinese Journal on Internet of Things . 2020, (3): 3 -19 .  DOI: 10.11959/j.issn.2096-3750.2020.00142