Application of edge-cloud collaborative intelligence technologies in power grids
Qing HAN, Kunlun GAO, Ting ZHAO, Jiangqi CHEN, Xinyu YANG, Shusen YANG
Chinese Journal on Internet of Things . 2021, (1): 62 -71 .  DOI: 10.11959/j.issn.2096-3750.2021.00204